แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

ตุลาคม  2555

-   จัดทำรายงานผลทางการเงิน  เงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555

-   เตรียมความพร้อมและจัดทำสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินรายได้

-   บันทึกบัตรเงินเดือนและค่าจางประจำของบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

-  ประชุมงานการเงินและบัญชี

-   เตรียมความพร้อมการใช้ระบบการเดินทางไปราชการใช้เงินของเงินงบประมาณ   เงินรายได้

-  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) เพื่อติดตามระบบเดินทางไปราชการใช้เงิน

พฤศจิกายน  2555

-   แจ้งยอดเงินทีได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่ทุกคณะ/หน่วยงาน

-   แจ้งให้ทุกคณะ/สำนัก/วิทยาลัย/งานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานติดตามการจัดซื้อ/จ้าง
     และการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนทุกงบรายจ่ายเพื่อรายงานจังหวัดปัตตานี

-   จัดทำรายงานติดตามการจัดซื้อ/จ้างและการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน

-  จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วัน

ธันวาคม  2555

-   จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ด้านการเงินและบัญชี

-   ตรวจสอบเอกสารถึงกำหนดทำลาย

-   สอบทานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณทุกคณะ/หน่วยงาน

-  จัดทำรายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

-   จัดส่งเอกสารการประเมินความพึงพอใจ งวด 6 เดือนแรก (11 ธันวาคมของทุกปี)

-   ติดตามระบบเงินยืมทดรองราชการ

มกราคม  2556

-   จัดทำ/ส่ง  TOR รายบุคลเพื่อการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นประจำปี

-   จัดทำใบรับรองเงินได้ของบุคลากรเพื่อชำระภาษีประจำปี

-   ประชุมงานการเงินและบัญชี

กุมภาพันธ์  2556

-   จัดส่งใบรับรองเงินได้ให้แก่บุคลากร

-   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ด้านการเงินและบัญชี

-   แจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงานดำเนินการขอขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

-  จัดทำ TOR รายบุคคลในหน่วยงาน

-   ดำเนินการติดตามระบบเงินยืมทดรองราชการ

มีนาคม  - เมษายน 2556

-  จัดประชุมกลุ่มการเงินและบัญชี

-   ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการกู้ยืมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

-   ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการกู้ยืมค่าเล่าเรียนบุตร

-  สอบทานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณทุกคณะ/หน่วยงาน

-  จัดทำรายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงบประมาณไตรมาสที่ 2

พฤษภาคม - มิถุนายน 2556

-  ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 2  (1  พฤษภาคมของทุกปี)

-   เตรียมการรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

-   สอบทานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกคณะ/หน่วยงาน

-   จัดทำรายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงบประมาณไตรมาสที่ 3

-  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินรายได้

กรกฎาคม 2556

-    ดำเนินการจัดทำ  SAR

-    จัดทำ TOR รายบุคคลเพื่อประเมินการเลื่อนขั้นประจำปี

-    จัดประชุมงานการเงินและบัญชี

-   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( COP) ด้านการเงินกับวิทยาเขตหาดใหญ่

-    ดำเนินการแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม

สิงหาคม  2556

-    ดำเนินการแจ้งวันสุดท้ายการส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน  และการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

-    ดำเนินการแจ้งให้งานการเงินทุกคณะ/หน่วยงานตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกหมวดรายจ่าย

กันยายน  2556

-    ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายทุกหมวดรายจ่ายเพื่อโอนไปเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค

-    ทบทวนเอกสาร/ยอดเบิกจ่ายเงิน

-   จัดทำรายงานการเบิกเงินงบประมาณส่งสำนักงบประมาณไตรมาสที่ 4

ประจำเดือน

-  จัดทำสรุปและโอนเงินเดือนข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
    พนักงานเงินรายได้

-    จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน/ผลผลิต

-    จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสำนักงานอธิการบดี

-   วางฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำทุกวันที่ 13 ของเดือน

-    จัดทำรายงานทางการเงินส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15

-   จัดทำรายงานติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน
     ทุกงบรายจ่าย

-    ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

-    จัดทำรายงานและเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมทุก 2 เดือน/ครั้ง

-    จัดทำกิจกรรม  5  ส.ทุกวันศุกร์