ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

mou มข. ม.อ.5 ส... ของงานการเงินและบัญชีบุคลากรกองธุรการ ติวอังกฤษ

ระเบียบ

      + การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น หรือได้รับพระราชทาง
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      + การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
      + กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 56
      + ค่าตอบแทนผู้ออกแบบและเขียนแบบในมหาวิทยาลัย 56
      + ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ
      + การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
      + ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ. 2555

ดูทั้งหมด >>           

LINK น่าสนใจ